Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN AAN VOGELAAR & VAN ROOIJ ADVOCATEN

Klik hier voor het pdf bestand van de AV 

Vanaf  1 juni 2015

1. Toepassing
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan een van de (ondernemingen van) de advocaten van Vogelaar & Van Rooij Advocaten (verder: het samenwerkingsverband of: het kantoor of: VVR Advocaten) worden gegeven, tenzij de toepassing bij de totstandkoming van de opdracht schriftelijk is uitgesloten.
b. het kantoor bestaat uit drie partners: Ornito Management en Beheer B.V. (verder: Ornito), de praktijkvennootschap van mr. Vogelaar, gevestigd te Deurne (KvK nummer 17096631) - Van Rooij-Jeucken Advocatuur B.V. (verder: Van Rooij), de praktijkvennootschap van mr. Van Rooij, gevestigd te Deurne (KvK nummer 58076980) – Proenings Advocatuur (verder Proenings), de praktijkonderneming van mr. Proenings, gevestigd te Deurne (KvK nummer 63252678).
c. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over de cliënt, is dat de opdrachtgever; waar gesproken wordt over de opdrachtnemer is dat óf Ornito, óf Van Rooij óf Proenings. Zowel Ornito als Van Rooij als Proenings zijn in juridische en economisch opzicht zelfstandige en autonome ondernemingen.

2. Opdracht

a. Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door óf Ornito, óf Van Rooij, óf Proenings of meerdere. Het samenwerkingsverband zelf is nimmer opdrachtnemer en nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk. De opdracht wordt verstrekt voor onbepaalde duur.
b. Inschakeling van derden voor het uitvoeren van de opdracht zal geschieden na overleg met de cliënt. Dit geldt niet voor het inschakelen van een deurwaarder of de rechtbank.
c. De advocaat houdt de cliënt op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en legt aan de cliënt verantwoording af over de wijze waarop hij zich van de opdracht heeft gekweten.
d. De cliënt kan te allen tijde de opdracht intrekken. De advocaat zal zijn werkzaamheden beëindigen op zodanige wijze dat schade voor de cliënt wordt voorkomen.

3. Declaratie
a. Voor de door de onderneming verrichte werkzaamheden is de cliënt honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten (kosten die het kantoor ten behoeve van de opdracht maakt) en omzetbelasting.
b. Het honorarium wordt berekend naar rato van de bestede tijd en naar het overeengekomen uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de aanvaarding van de opdracht tussen de advocaat en de cliënt overeengekomen. Wordt geen uurtarief overeengekomen, dan is het nominaal gehanteerde uurtarief van VVR Advocaten van toepassing. Het uurtarief kan jaarlijks, per 1 januari van het jaar, worden bijgesteld.
c. De verschotten zullen gespecificeerd op de declaratie in rekening worden gebracht. Belaste verschotten zijn onder andere: deurwaarderskosten (dagvaarding, uitbrengen van exploten, uittreksels KvK etc.); onbelaste verschotten zijn onder andere: griffierechten (kosten voor het bij een gerecht aanhangig maken van een gerechtelijke procedure).
d. naast het honorarium worden ook de kantoorkosten in rekening gebracht forfaitair begroot op 6% over het honorarium.
e. Gewoonlijk wordt maandelijks of per kwartaal, achteraf, een declaratie verzonden met daarin opgegeven de gewerkte tijd en de verschuldigde honoraria en kosten. De declaratie zal steeds vergezeld gaan van een gespecificeerde urenopgave. De kleinste tijdseenheid die berekend wordt is zes minuten.
f. Daarnaast wordt ook gewerkt met voorschotdeclaraties, tussentijdse declaraties en een einddeclaratie. Het staat de advocaat vrij om met de werkzaamheden geen aanvang te maken of de werkzaamheden te beperken, indien en zolang een nota niet is betaald.
g. Betaling van de declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij anders wordt overeengekomen en indien dat op de factuur of bij brief, schriftelijk door de advocaat aan de cliënt wordt bevestigd.
h. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd wegens vertraging van de betaling, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien het kantoor tot buitengerechtelijke incasso van de factuur dient over te gaan, is de cliënt een kostenvergoeding verschuldigd van 15% over het factuurbedrag met een minimum van € 150,--. Overige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt, die in verzuim is.

4. Neerleggen opdracht
De advocaat is gerechtigd de opdracht te beëindigen, indien aan een herhaald verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven, dan wel indien zich omstandigheden voordoen, waardoor van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de werkzaamheden worden voortgezet.

5. Derdengeld
De advocaten maken gebruik van de Stichting Beheer Derdengelden Henselmans c.s. (bankrekening nr. NL50RABO0170861163), voor het gebruik van geldverkeer buiten de advocaten om. De advocaat is uitsluitend gerechtigd openstaande declaraties te verrekenen, indien de cliënt daarmee instemt.

6. Aansprakelijkheid
a. Slechts aansprakelijk kunnen zijn: de partners van het samenwerkingsverband, zijnde óf Ornito, óf Van Rooij óf Proenings. Het samenwerkingsverband zelf is nimmer aansprakelijk.
b. De aansprakelijkheid van Ornito, of Van Rooij óf Proenings voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor in dat geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en omvang van deze verzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
c. Als om welke reden ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Ornito, óf Van Rooij óf Proenings in de betreffende zaak in het betreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten.
d. Het kantoor of de partners zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die met instemming van de cliënt ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld.
e. Iedere vordering tot aansprakelijkheid van Ornito, óf Van Rooij óf Proenings dient op straffe van verval binnen twaalf maanden na de klacht bij de daartoe bevoegde instantie te zijn ingediend.

7. Klachten
a. Wanneer de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient de klacht in eerste instantie met de betrokken advocaat te worden besproken.
b. Leidt dat gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan dient de klacht voorgelegd te worden aan een andere collega van VVR Advocaten, teneinde tot een bevredigende oplossing te komen.
c. In alle gevallen is de cliënt gerechtigd de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement te benaderen om te bemiddelen of om een klacht in te dienen.
d. Daarnaast heeft de cliënt te allen tijde het recht de declaratie van de advocaat ter beoordeling/begroting voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Oost-Brabant.
e. Eveneens heeft de cliënt te allen tijde het recht om bij schending van de gedragsregels door de advocaat dit voor te leggen aan de tuchtrechter, de Raad van Discipline in het arrondissement Oost-Brabant.
f. In de gevallen c, d en e dient de cliënt zijn klacht in te dienen bij de adjunct-secretaris van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Oost-Brabant.

8. Rechtskeuze; ingangsdatum
a. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting de rechtbank Oost-Brabant bevoegd om van een eventueel rechtsgeschil in eerste instantie kennis te nemen.
b. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die per 1 juni 2015 zijn aangegaan.
 

 

 

Website door TARGET visuele communicatie